Uppl�gg och inneh�ll

Utbildningsdagar

Pris

Kursg�rdar

 

 

 OM H�LSOAKADEMIN EUROPA AB    F�RETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKV�LL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Ett�rig utbildning till

Certifierad Rehabiliteringskonsult

med kognitiv inriktning


Arbetsmarknaden

Den nya lagen fr�n 2005 inneb�r att arbetsgivaren �r medfinansierings-ansvarig under hela sjukskrivningsperioden � om inte rehabiliterings�tg�rder s�tts in. Marknaden har ett stort behov av rehabiliteringskompetens.

V�r utbildning genomf�rs i enlighet med F�rs�kringskassef�rbundets anbudsf�rfr�gan och det m�l regeringen satt upp f�r minskad sjukfr�nvaro.

 

Hur arbetar en Certifierad Rehabiliteringskonsult?

Det h�r �r en utbildning f�r dig som vill leda, planera, strukturera och l�sningsfokuserat minska samt f�rebygga l�ngtidssjukskrivningar genom att ta fram b�sta m�jliga rehabiliteringsinsatser f�r b�de individ och arbetsgivare. Efter certifieringen har du kompetens att arbeta p� ledningsniv� med �vergripande rehabiliteringsplanering eller p� personalavdelning med aktiva rehabiliterings�terg�rder eller med olika uppdrag som konsult i ditt eget f�retag.

 

Vetenskap, metod och verktyg

V�r utbildning bygger p� kognitiv beteendeterapi som �r en strukturerad, probleml�sningsinriktad metod.

Vi utg�r ocks� fr�n psykolog Kerstin Thunbergs forskningsresultat om kronisk sm�rta. Sassammetodiken och Sassamkartan ing�r som modeller. Under utbildningstiden f�r du ta del av 100 bepr�vade teoretiska och praktiska verktyg som du kan anv�nda i ditt framtida arbete.

 

Utbildningens m�l

Efter genomf�rd certifieringsutbildning har du den kunskap och de verktyg som beh�vs f�r att arbeta som professionell rehabiliteringskonsult.

 

N�ringslivsanpassat

Under utbildningen genomf�r du en handledd och sj�lvvald fallstudie ute p� ett f�retag. Denna ger dig m�jlighet till att visa din kompetens, prova dina koncept, skapa kontakter och kanske �ven tr�ffa en presumtiv arbetsgivare. Alternativt genomf�r du en skriftlig f�rdjupningsuppgift.

 

Beh�righet

F�rkunskaper i form av arbetslivs- erfarenhet inom v�rd, rehabilitering, personalfr�gor eller arbetsmilj�. Alternativt: Diplomerad Stress- och Friskv�rdsterapeut. Alternativt: V�r utbildningsansvarig kan �ven validera l�mplighet. Dessutom kr�vs det ett personligt brev.

 

Utbildningens uppl�gg och inneh�ll

 

Rehabilitering och habilitering

Du l�r dig ta initiativ till att utveckla m�nniskors fysiska, psykiska och sociala f�rm�ga till meningsfullt arbete.


Handledning och coaching

Handledning och coaching studeras och praktiseras. I utbildningen ing�r �ven en handledarutbildning f�r att du ska kunna arbeta med egna klienter.


Alternativ medicin

Du f�r kunskap och insikt om de skiljelinjer som finns mellan alternativ medicin och skolmedicin.


Ergonomi

H�r l�r du dig att unders�ka olika arbetsmilj�er utifr�n krav p� ergonomisk anpassning.


Etik och livsfr�gor

Vi studerar olika livs�sk�dningars syn och p�verkan p� h�lsa samt hur du kan arbeta etiskt professionellt och med h�g moral.


Arbetsmilj� och s�kerhet

Hur kan vi p�verka v�r egen och andras arbetsmilj� f�r att f�rhindra psykisk och fysisk oh�lsa? Vi g�r igenom lagar och f�rordningar.


Kognitiv metod

Du f�r kunskap om den kognitiva metoden och dess anv�ndningsomr�de vid rehabilitering.


Organisation och ledarskap

Det h�lsosamma ledarskapet studeras. H�r f�r du �ven l�ra k�nna dig sj�lv f�r att leda andra framg�ngsrikt.


Psykosocialt arbete

Vilka faktorer kan leda till psykosociala problem? Vi studerar �tg�rder utifr�n ett psykosocialt perspektiv.


Projekt och f�retagande

Hur man framg�ngsrikt och med l�nsamt resultat driver och leder f�retag och projekt.


Stresshantering

Hur identifierar och hanterar vi fysiska och psykiska stressrelaterade h�lsoproblem?


Pedagogiskt ledarskap

Vi studerar olika typer av ledarskap och f�rm�gan att motivera och inspirera till delaktighet och kreativ utveckling.

Exempel p� praktiska verktyg:
Rehabiliteringsprocess
Motivationsnyckel
Handlingsplan
Rehabschema
Qi-gong
Avslappnings�vningar
Mental tr�ning
Arbetsmilj�enk�t
Micro-pauser
Pausmassage
Pausgympa
Arbetsplatsbed�mning
V�rderingsmeny
Coachingmodeller
Personlighetsanalys

 

 

 

 

 

   Certifierad Coach  

     Certifierad Rehabiliteringskonsult

     Diplomerad Stress-/Friskv�rdsterapeut

     Rehabiliteringsprogram 

     Ramavtal F�rs�kringskassan

     Best�ll broschyr