Här kan du ladda ner beskrivning
och avtal som pdf-filer för utskrift

Svea broschyr

Avtal

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Svea - effektiv smärtrehabilitering

Rehabilititeringsprogram för kvinnor
med kronisk smärta och utmattningsdepression

Ny forskningsrapport: 75 % tillbaka i arbete efter 6 månader
Sjukskrivning är en ekonomisk förlust, inte bara för den drabbade, utan även för ditt företag och för samhället i stort. En kortare sjukskrivningstid gynnar alla parter och skänker framtidstro. Hälsoakademin Europas rehabiliteringsprogram SVEA vänder sig till kvinnor med kronisk smärta och utmattningsdepression. Nyckeln till SVEA:s framgång är en helhetssyn på den enskilde individens totala livssituation.

Långvarig smärta, eller kronisk smärta, kan påverka individen på djupet. Med en ökad känslighet i smärtsystemet, kan smärtupplevelsen förvärras och traditionella smärtlindrande mediciner kan vara otillräckliga, speciellt med långvarig smärta som inte syns. Genom att integrera förståelsen av hur smärtan påverkar kroppen, stärker de individens förmåga att hantera smärta. Rehabilitering för långvarig smärta innebär att ta en holistisk syn på individens behov, och i kombination med andra behandlingsmetoder som KBT och SASSAM, kan detta ge individen de verktyg de behöver för att leva ett fullt liv trots deras kroniska smärta.

Tydliga mål
Vårt främsta mål att få sjukskrivna kvinnor att i möjligaste mån återfå sin funktionsförmåga så att en återgång till arbetet blir möjlig. Dessutom vill vi skapa förutsättningar för högre livskvalitet genom kunskap om hälsa och förebyggande aktiviteter.

Framgångsrik metodik
Kronisk smärta och utmattningsdepression har ofta komplexa orsaker, vilket kräver en metodik med helhetsperspektiv över individens totala livssituation - fysisk och psykosocial arbetsmiljö, relationer, livsstil och hälsa. Helhetssynen är en förutsättning framgång.

Rehabiliteringsprogrammet SVEA bygger på Försäkringskassans förespråkade utredningsmetod SASSAM, psykolog Kerstin Thunbergs nya forskningsresultat om kronisk smärta samt en kognitiv beteendeterapi. SASSAM står för "Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och Samordnad rehabilitering". Metoden ställer individen i centrum och betonar dennes medverkan för att nå sina mål. Individens personliga hinder och resurser är utgångspunkten under hela processen från bedömning till avslutad rehabilitering.

Kognitiv beteendeterapi är en problemlösningsbaserad metod. Personen får hjälp att bearbeta tankar, mentala bilder och känslor för att öka sin motivation att minska smärtan och söka välbefinnande. Kombinationen att aktivt arbeta med individens yttre och inre värld har visat sig vara den effektivaste metodiken. Programmet startar med kartläggning av deltagarens medicinska status, funktionshinder och psykosociala situation. Sedan följer undervisningsdelar med fördjupad kunskap om psykologi, fysiologi, ergonomi,avslappning och stresshantering.

Deltagaren medverkar också i workshops för förbättrad självkänsla samt får personlig kroppsmedvetandeträning med bland annat Qigong och Yoga. Samtliga undervisningsdelar leds av professionella och erfarna specialister.
Varje deltagare får en personlig coach som vägledare och stöd. Programmet innehåller också en workshop för anhöriga för att öka deras kunskap om en långtidssjukskrivnings psykosociala effekter och på vilket sätt de kan stödja.

Internatprogram med uppföljning
Rehabiliteringsprogrammet omfattar sex månader, varav tio dagar är förlagda på en vacker kursgård som internat. Följande fem månader träffas deltagarna en gång per månad för uppföljning och fördjupning.

Forskningsrön
Psykolog Kerstin Thunbergs forskning kring en ny metodik för rehabilitering av kvinnor med kronisk smärta med utgångspunkt i ett helhetstänkande visar att 75 % hade återgått till sitt arbete 6 månader efter avslutad behandling.Thunbergs forskningsresultat visar också att kvinnornas förhållningssätt till smärta förändrades och att deras självkänsla stärktes tack vare den nya metodiken.

AFA* förespråkar en metodik grundat på helhetssyn samt på delaktighet från arbetsplatsen och anhöriga. Detta efter forskning kring arbetsmiljö i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm.

Ramavtal med Försäkringskassan: FG 00114/2003-242-2b

*AFA ägs av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK och genomför program för bättre arbetsmiljö och hälsa.


"Rehabiliteringsprogrammet SVEA innefattar både det kreativa nytänkande och den trygga och säkra bakgrund med forskning och långvarig erfarenhet som krävs för ett framgångsrikt resultat."
Gabrielle Gauthier-Hernberg, leg. läkare med inriktning på friskvård och rehabilitering.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Certifierad Coach

   Certifierad Rehabiliteringskonsult

   Diplomerad Stress-/Friskvårdsterapeut

   Rehabiliteringsprogram

   Ramavtal Försäkringskassan

   Beställ broschyr